Algemene Voorwaarden – Affiliate partners en Curasense BV

d.d. 1 juli 2022

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan het Affiliate Partner Programma van Curasense BV. Door het lezen en accepteren van deze Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van en handelt naar de rechten en plichten die genoemd worden in deze Algemene Voorwaarden.

Definities

 1. Curasense BV. De besloten vennootschap gevestigd in Oud Beijerland, Simon Stevinstraat 15, Nederland met BTW nummer: NL810341682B01 KvK-nummer: 24328905.
 2. Affiliate Partner: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door Curasense als Affiliate Partner is geaccepteerd om producten en informatie onder de aandacht te brengen via de Affiliate website of social media kanalen.
 3. Affiliate website: De internetpagina of -pagina’s waarmee de Affiliate Partner deelneemt aan het partnerprogramma van Springfield.

Aanmelding en acceptatie

 1. Iedereen die over een gezondheid gerelateerde website op internet beschikt kan zich aanmelden als Affiliate Partner.
 2. Aanmelding als Affiliate Partner houdt in dat deze de Algemene Voorwaarden aanvaardt en respecteert.
 3. Na aanmelding zal Curasense de aanvraag beoordelen en al dan niet goedkeuren. Indien het verzoek tot Affiliate Partner wordt afgewezen door Curasense, zal de aanvrager hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Gebruik

 1. De Affiliate Partner zal de producten van Curasense via zijn/haar website of social media kanalen informeren en promoten.
 2. De Affiliate partner mag geen promotie van Curasense producten voeren via SEA (zoekmachine marketing), Google shopping, cashback- en beloningssites.
 3. Er mogen geen claims gemaakt worden die niet zijn toegestaan volgens de KOAG-KAG keuringsraad of EFSA (European Food Safety Authority). (Let op! Restricties gelden ook voor het gebruik van illustraties en afbeeldingen). Onder andere de NVWA voert in Nederlands strenge controles op alle uitingen van voedingssupplementen. Er volgen hoge boetes bij overtredingen. Teksten en uitingen dienen altijd vooraf voorgelegd te worden aan Curasense. Gebeurt dit niet dan komen eventuele boetes voor rekening van de Affiliate Partner.
 4. Affiliate partners zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, Keuringsdienst KOAG KAG, EFSA (European Food Safety Authority  of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:

• Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs
• Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
• Misleiding van derden

Informatievoorziening en prijsvoering

Let op! Curasense werkt niet met Datafeeds. De Affiliate Partner is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de productinformatie en eventuele prijzen die genoemd worden op de Affiliate-site.

Commissie

 1. De Affiliate partner maakt aanspraak op een vooraf overeengekomen commissie indien Curasense een verkoop heeft geregistreerd (en deze is betaald) in de webshop van www.curasense.com. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten Affiliate partner exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.
 2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van Curasense is bindend voor de Affiliate partner.
 3. De betaling van de commissie zal een maal per kwartaal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate partner heeft aangegeven. In geval dat de commissie over een kwartaal minder bedraagt dan € 25 (vijfentwintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in het kwartaal waarin het totaal bedrag € 25 (vijfentwintig euro) of meer bedraagt;

Beëindiging

 1. Curasense is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate partner overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is Curasense gerechtigd om de Affiliate partner overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
  – De Affiliate partner in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
  – De site van de Affiliate partner naar oordeel van Curasense in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn dan wel niet voldoen aan de richtlijnen zoals deze zijn geformuleerd door de Keuringsraad; (Let op! Deze informatie kan veranderen, wees op de hoogte van de meest actuele informatie.)
 2. De Affiliate partner is gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: info@curasensen.com.
 3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen door Curasense uitbetaald. Openstaande commissiebedragen worden binnen zeven (7) werkdagen na het einde van de maand waarin opgezegd is door middel van een creditfactuur opgegeven en uitbetaald.

Geheimhouding

Alle aan de Affiliate Partner verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan promotionele of informatieve activiteiten ten gunsten van Curasense.

Aansprakelijkheid

 1. Curasense aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de Affiliate partner of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;
 2. Curasense draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. Curasense kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;
 3. De Affiliate partner is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
 4. Curasense is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

Overig

 1. De Affiliate partner zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Curasense.
 2. De Affiliate partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliate partner overeenkomst over te dragen aan een derde
 3. Curasense is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Affiliate partner zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Affiliate partner niet acceptabel zijn, is de Affiliate partner gerechtigd de Affiliate partneroverenkomst te beëindigen.
  Indien de Affiliate partner niet tot beëindiging van de Affiliate partner overeenkomst overgaat, wordt de Affiliate partner geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
 4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Volg ons op social media en blijf op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen